Upernavimmiut.dk

Forslag/Siunnersuut

UPERNAVIMMIUT UKIUMUT QASSERIARLUTIK GENERALFORSAMLING-IP SANIATINGUT NAAPITTASSANERSUT SIUNNERSUUTEQARIT. SIUNNERSUUT AMERLANERUSSUTEQARTOQ ATUUTISSAAQ. KOM MED FORSLAG OM HVORMANGE GANGE UPERNAVIMMIUT SKAL MØDES OM ÅRET VED SIDEN AF DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING. FORSLAG MED FLERE TAL VIL VÆRE GÆLDENDE.

Skrevet af Adam Grim, d. 11-01-2019

Upernavimmiut.dk tooraanni ataani ersippoq vedtægter

Skrevet af Anonym, d. 13-01-2013

Vedtægt uunga hjemmesidimut ilineqarsinnaanerpa?

Skrevet af anonym medlem, d. 28-02-2012

Naapinnermi eqqarneqarpoq aasamut aamma aningaaserisumut qiniisiartungungooq. Qiniisinermi anonym-iusaratta uanga siunnersuutingerusuppara Juaanna soormi aningaaserisutut uteqqiinnaruni. Nalungaluarlungu perusussanersoq.
Der blev nævnt ved mødet at vi skal have valgt til kasserer igen til sommer. Ved valgt vælger vi anonym, derfor vil jeg foreslå at juaanna bliver kasserer igen, selvom jeg ikke ved om hun vil.

Skrevet af Andreas Madsen, d. 10-10-2011

Tillykke til den nye bestyrelse, specielt tillykke til den nye formand, som heldigvis stadig brænder for foreningen.
Godt I er trådt til, det ville være ærgeligt om foreningen skulle lukke.
Nu håber jeg der falder ro på situationen, så I kan bruge kræfterne til noget godt, til vores fælles glæde.
Håber vi ses den 5. november.
Har I brug for specifik hjælp, må I sige til.

Skrevet af kaati, d. 24-08-2011

Resten af forslagene er SENDT til formanden via mail dags dato.

Skrevet af kaati, d. 24-08-2011

Forslag til vedtægten under § bestyrelsen som tilføjelser:


Stk. 4. Den daglige ledelse er formanden og kassereren i tæt samarbejde med hinanden.

Stk 5. Dersom et medlem varigt eller for længere tid forhindres i at varetag sit hverv, eller hvis et
medlem træder ud i utide, indtræder en suppleant i bestyrelsen. Derimod tilkaldes
suppleanten ikke, fordi et medlem er forhindret i at deltage i enkelte bestyrelsesmøder.

Stk 6. Hvis formand varigt forhindres i at varetage sit hverv skal der indkaldes til ekstra ordinær
generalforsamling for valg af ny formand, hvis formanden for længere tid forhindres i at
varetage sit hverv skal næsteformanden træde til indtil næste formandsvalg hvis det kun er
for kort tid til næste valg ellers skal der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling. Der
skal nyvalg til ved ekstra ordinær generalforsamling hvis formanden trækker sig tilbage i
utide. Det samme gælder kassereren. Hvis kassereren er forhindret i at varetage sit hverv i
længere tid eller varigt eller hvis kassereren trækker sig tilbage i utide, skal der nyvalg til ved
ekstra ordinær generalforsamling. Da man ikke har suppleant for kassereren skal der altid
indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling ved kassererens fratræden i utide.

Stk 7. Da formand og kasserer bliver valg særskilt ved generalforsamling konstituerer bestyrelsen
sig ved næstformand og sekretær m.m. samme dag som nyvalg sker, dog senest 14 dage efter
nyvalg. Konstituering skal ske efter hvert valg af bestyrelsesmedlemmer.

Stk 8. Der skal der gøres opmærksom på at hele bestyrelsen ikke kan udskiftes på én gang. Samt
endnu engang at bestyrelsen selv fordeler posterne indbyrdes. Som undtagelse kan hele
bestyrelsen dog udskiftes ved helt ekstreme tilfælde.

Stk 9. Alle posterne er ulønnede da det er frivilligt arbejde og der gives først kørepenge til
bestyrelsesmøderne hvis kassebeholdningen overstiger kr. 50.000,-. Når dette er til stede
gives kørepenge først efter 50km´s kørsel. For ikke at belaste foreningen økonomisk er
satsen Kr. 2,00 pr. km. Med dette menes alene bestyrelsesmøder og ikke andre møder eller
sammenkomster.

Stk 10 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Stk 11. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og festkomite til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Disse underudvalg/arbejdsgrupper er ansvarlige overfor bestyrelsen, og skal aflægge
rapport overfor denne.

Stk 12. Formanden og i formandens fravær næstformanden indkalder og leder bestyrelsens møder.
Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det
nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for
formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 4 uger efter anmodningen er kommet
til formandens kendskab, hvis ikke anmodningen er dateret med en bestemt dato.

Stk 13. Bestyrelsen skal føre referat fra bestyrelsesmøder og formanden skal drage omsorg for, at
tage kopi af referaterne bliver sendt til bestyrelsesmedlemmerne og i særligt tilfælde andre
referater som er relevant for inden 14 dage efter mødet.

Skrevet af kaati, d. 24-08-2011

Nogle af forslagene er følgende.:

§ 4. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Eller når
bestyrelsen finder det nødvendigt.

Stk 2 Når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring til
bestyrelsen om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling med angivelse af
forhandlingsemne, skal en sådan ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 1
måneds varsel til afholdelse inden 1½ måned efter begæringens modtagelse.

Skrevet af kaati, d. 24-08-2011

nogle af forslagene er følgende.:
§ 3. Generalforsamlingen
Stk 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk .2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt og skal ske
inden den 8. juni.

Stk.3 Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 1 måneds
varsel med fremsendelse af dagsorden samt evt. materiale i til-
knytning hertil via brev/mail til medlemmerne samt ved offent-
liggørelse på hjemmesiden.

Stk.4 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle
medlemmer, der senest før generalforsamlingens start har betalt
forefaldende kontingent.

Stk.5 Hvert medlem, der har betalt kontingent inden generalfor-
samlingen, har stemmeret. Hver medlem har en stemme og alle
sager afgøres ved simpelt relativt stemmeflertal (flest stemmer,
d.v.s. flere stemmer end noget andet stemmetal).

Stk.6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst
indeholde nogle af følgende punkter: Godkendelse af ordinær
generalforsamling sker hvis 1/3 af medlemmerne er mødt op.

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af indvarsling til ordinær generalforsamling
4. Valg af stemmetællere
5. Formanden aflægger årsberetning
6. Kassereren forlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
7. Behandling af indkomne forslag, herunder opstilling af kandidater til bestyrelsen.
8. Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af revisor
10. Eventuelt.

Stk 7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslagene skal være skriftlige (sendt pr. mail./ post./ eller via
hjemmesidens side under ”forslag”

Stk 8. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Stk 9. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt relativt flertal og ved
håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog hvis blot 1/4 i forsamlingen ønsker
dette.

Stk 10. Ved personvalg foretages altid skriftligt afstemning. Hvis der er lige mange stemmer for 2
opstillede personer ved formandsvalg, kasserervalg eller revisorvalg skal der en
omvalg til.

Stk 11. Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag til beslutning, skal der stemmes om,
hvis der stadigvæk er lige stemmer må beslutningen udsættes til næste møde.Stk 12. Ved valg til foreningens bestyrelsesmedlemmer bortset fra formand, kasserer samt
revisor da disse vælges særskilt, afgøres valget i tilfælde af stemmelighed ved
lodtrækning.

Stk 13. Generalforsamling er beslutningsdygtig når 1/3 af medlemmer er mødt.

§ 4. Ekstraordinær generalforsamling.

Skrevet af kaati, d. 24-08-2011

Forslag vedrørende vedtægten.
Det var ellers min mening at sætte forslagene her, men filen har nok været for stor til at den kan være her. Det vil i hvertfald ikke lykkedes at sætte det i.
Men jeg sender forslagene til formanden dags dato.

Siunnersuutit ugguuna ikkunniaraluarakkit immaqa fil-eq angivallaarsimalluni iluatsikkumanngilaq, kisianni allannguutissatut siunnersuutit ullumi ulloq formand-imut nassiutissavakka.

Skrevet af Kaati, d. 24-08-2011

Forslag vedrørende vedtægten.
Jeg hører tit at andre medlemmer klager over noget uden at der sker noget og da jeg stillesiddende ikke kan vente på at andre tager affære og når jeg ikke ved om det bliver til noget hvis jeg bare ventede længe nok og når jeg ved, at ved de seneste 2 generalforsamlinger at jeg og andre medlemmer lagt mærke til at vi mangler at uddybe alt vedrørende generalforsamling i vedtægten. Til det kan jeg også fortælle at dengang foreningen blev dannet og vedtægt forslagene blev fremlagt til medlemmerne til godkendelse syntes man ikke at der var nødvendigt med et § vedrørende generalforsamling for den sags skyld heller ikke vedrørende ekstra ordinær generalforsamling. Men det bliver mere og mere tydeligt at det er nødvendigt.
Derfor fremlægges her forslag til ændringer og tilføjelse i vedtægten til behandling ved næste generalforsamling.
Jeg har taget hele vedtægten og skrevet forslagene ind i det, således at man kan se hvordan det vil komme til at se ud hvis forslagene og tilføjelserne bliver vedtaget. Jeg har også tilføjet som forslag i vedtægten, det som allerede var vedtaget ved de tidligere generalforsamlinger og som er gældende nu.:
Forslagene til ændringer og tilføjelser er skrevet med rødt er delt i dansk og grønlandsk udgave i stedet for som nu i vedtægten hvor oversættelsen stod i samme tekst.:

Skrevet af kaati, d. 24-08-2011

Siunnersuutit maleruaqqusamut tunngasut.
Tusartarlungit ilaasortaqatikka naammangittaalliortut qanorilisoqassananilu taamaammat issiaannarlunga utaqqiinnarsinnaannginnama allat qanoriliuuseqarnissaannik nalullungulu ilumut utaqqilluaannaruma qanoriliuuseqartoqassanersoq, kisiannilu nalunangulu ataatsimeersuarnerit kingulliit marluk uanga ilaasortallu allat malunginiarsimallutingu ataatsimeersuarnermut tunngasut maleruangassatsinni amingaataasut itisilerneqartariaqarlutillu. Tassungalu ilanngullungu oqaatingissavara taamani peqatigiiffik pilersinneqarmat maleruangassanullu siunnersuutit ilaasortanut saqqummiunneqarmata pisariaqartutut isigineqarsimanngilaq immikkut ataatsimeersuarneq §-liussallungu tassanittaaq ilaalluni immikkut ittumik ataatsimeersuarneq. Kisiannili malunnarsingaluttuinnarpoq pisariaqarlunilu maleruangassamut ikkunnissaa. Taamaammat matumuuna maleruangassamut ilanngutassatut allannguutissatullu siunnersuutit tulliani ataatsimeersuarnermi sammisassatut ingerlateqqinneqarput.
Maleruaqqusaq tamaat tingullungu allaqqippara siunnersuutit ilanngullungit, taamaalilluni ersarinnerusumik takuneqarsinnaammat maleruaqqusaq qanoq isikkoqalissanersoq siunnersuutit allannguutissatullu ilassutissatut siunnersuutit akuerineqassappata qanoq maleruaqqusaq isikkoqalissanersoq aammattaaq ilanngullungit maleruaqqusamut siunnersuutitut ikkuppakka ataatsimeersuarnerni siuliini akuerineqareersimasut maannalu atuuttuusut.:
Siunnersuutit maleruaqqusami allannguutissatut ilassutissatullu aappaluttumik allaqqapput aammalu immikkoortinneqarlutik maleruaqqusaq immikkut qallunaatuunngorlungu immikkullu kalaallisuunngorlungulu maanna maleruaqqusami nutsernerilu ataatsimut allaqqangamik.

Skrevet af Juaanna Pedersen, d. 20-06-2011

Siunnersuuterpassuit atsiorneqanngitsut sumiluunniit atorsinnaatitaanngillat. Taamaattumik atsiortassuugut kinaanerput takutillugu, toqqorluta pinnata.

Skrevet af Anemarie Kleemann, d. 17-05-2011

siunnersuutigaara aaliangersimasumik ullunik naapittalernissarput soorlu aasakkut juunimi weekend siulleq taavalu ukiakkut oktoberimi weekend kingulleq. taamaalilluta tamatta nalunngeriissavarput qaqugukkut naapittassalluta. taavalu aamma ini aaliangersimasoq:-)

Skrevet af Upv-mioq, d. 27-02-2011

26 februar. Ataaniittut allassimasut marluk tapersorusullungit allappunga.

Skrevet af Upernavimmeeq, d. 13-02-2011

30. jan. siunnersuuteqartumut tapersiiniarlunga, Upernavimmiut-dk anguniakkani qimassanngippagu malittarisassanut ersarissumik qulakkeerlugu allaqqasariaqartoq siutittaasoq upernavimmiuusariaqartoq taamaasilluni qulakkeerneqassaaq upernavimmik ilisimaarinnittumik siulittaasoqarnissaq.

eqqartuilluarniasrisi

inuss. inuull.

arnaq